A ruginit jugul datoriilor la stat Iată cum poți scăpa de ele

A ruginit jugul datoriilor la stat Iată cum poți scăpa de ele

0 793

superheroA ruginit jugul datoriilor la stat Iată cum poți scăpa de ele

Dacă ai o firmă, acum ai ocazia să scapi de datoriile la stat.

Societățile comerciale cu datorii la stat vor scăpa de balaurul fiscal până în vara viitoare. Gândită a fi aplicată pe etape, ordonanța le dă firmelor posibilitatea să iasă din gropa în care tot statul i-a aruncat prin miile de biruri instituite anual. Practic, potrivit unei proceduri anume, toate firmele care la sfârșitul lunii septembrie 2015 înregistrau datorii la stat, vor putea scăpa de acest pietroi de moară. debitele urmând a le fi stinse. 

OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale, a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 21 octombrie 2015.

Ordonanta prevede acordarea urmatoarelor facilitati fiscale:

1. Anularea penalitatilor de intarziere, precum si a unei cote de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, si administrate de organul fiscal central respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Aceste obligatii se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) toate obligatiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata prevazute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale se stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
c) este stinsa prin orice modalitate prevazuta de lege o cota de 45,8% din dobanzile datorate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale prevazute la lit. a) si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data;
d) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile de plata principale administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016, inclusiv, pana la data depunerii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere si a cotei de 54,2% din dobanzi;
e) contribuabilul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;
f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

A ruginit jugul datoriilor la stat Iată cum poți scăpa de ele

 1. Anularea penalitatilor de intarziere, precum si a unei cote de 54,2% din dobanzi, aferente diferentelor de obligatii de plata declarate suplimentar de contribuabili prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile de plata principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central. Pentru aceasta trebuiesc indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) declaratia rectificativa este depusa pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
  b) toate obligatiile de plata principale individualizate in declaratia rectificativa se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la 31 martie 2016, inclusiv;
  c) sunt indeplinite conditiile prevazute la pct.1 lit. b) -f).

  Aceste prevederi sunt aplicabile si in cazul corectarii erorilor din deconturile de taxa pe valoarea adaugata efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
  In situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a incepe dupa intrarea in vigoare a OUG 44, in scopul acordarii anularii organele fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de contribuabili in cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei, respectiv de la date de 21 octombrie 2015.

  3. Anularea penalitatilor de intarziere, precum si a unei cote de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si stinse pana la aceasta data, administrate de organul fiscal central, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) penalitatile de intarziere si dobanzile ce pot forma obiectul anularii sunt datorate si nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;
  b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata anterioare datei de 30 septembrie 2015 si stinse pana la aceasta data se stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 31 martie 2016, inclusiv.
  c) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

  4.    Anularea penalitatilor de intarziere, precum si a unei cote de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si individualizate in decizii de impunere emise urmare unei inspectii fiscale in derulare la data de 21 octombrie 2015. Aceste obligatii  se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) toate diferentele de obligatii de plata principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul deprocedura fiscala;
  b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor prevazute la lit. a) este stinsa prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;
  c) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.

  Obligatiile de plata restante la 30 septembrie 2015 reprezinta:
  a) obligatii de plata pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv;
  b) diferentele de obligatii de plata principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;
  c) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

  Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:
  a) obligatiile de plata pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
  b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
  Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, si obligatiile de plata care, la aceasta data, se afla in oricare din aceste situatii  iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de 31 martie 2016, inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal.

  In cazul obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, aceste facilitati  se aplica daca consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea lor. In acest caz, anularea vizeaza o cota de pana la 73,3% din majorarile de intarziere, datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetelor locale.

  Facilitatile prevazute de OUG 44/2015 sunt aplicabile si in cazul obligatiilor de plata principale stabilite prin acte administrative emise de institutii sau autoritati publice si care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune si se solutioneaza de catre institutia sau autoritatea publica ce a emis actul administrativ.

  Prevederile OUG 44/2015 nu se aplica pentru obligatiile de plata rezultate din raporturi juridice contractuale si acestea nu sunt luate in calcul pentru acordarea anularii obligatiilor de plata accesorii, cu exceptia redeventelor miniere, a redeventelor petroliere si a redeventelor rezultate din contracte de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului, prevazute la art. 1 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.

  Contribuabilii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit OUG 44/2015 pot notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza prin decizie de anulare a accesoriilor sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
  A ruginit jugul datoriilor la stat Iată cum poți scăpa de ele
  In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 44/2015 urmeaza sa se publice procedura de aplicare a ordonantei